Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

ÁSZF és Adatkezelési tájékoztató

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Az alábbi szerződési feltételek vonatkoznak a SZÁM-ADÓ Kft-től, mint Szolgáltatótól a Shop Renter.hu Kft alkalmazásszolgáltató által üzemeltetett webes felületen megrendelt áru értékesítésére.

A SZOLGÁLTATÓ:

cégneve: SZÁM-ADÓ Kft

székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér 1/A

nyilvántartó cégbíróság cégjegyzékszáma: Szegedi Törvényszék Cégbírósága 06-09-000323

adószám: 10346341-2-06.

kapcsolattartásra szolgáló e-mail címe: webaruhaz@szamadokft.hu

AZ ÜZLET:

Üzlet: Hódmezővásárhely, Széchenyi tér 1/C szám alatt van, ahol a WEB áruházban a megrendelt árut a Vevő átveheti.

Az Üzlet nyitvatartási ideje: 7:30-16:00 munkanapokon

Az üzletműködési engedélyt kiadta: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője, mint elsőfokú kereskedelmi hatóság 362-9713-4/2016 számon engedélyezte

VEVŐ : A webáruházi szolgáltatást igénybe vevő természetes vagy jogi személy.

FELEK: A Szolgáltató és a Vevő együttesen.

A SZOLGÁLTATÁS TÁRGYA:

A SZÁM-ADÓ Kft webáruházán keresztül az elektronikus felületen feltüntetett különbféle építőanyagok rendelhetők meg- továbbiakban ÁRU. Az Áru leírását, műszaki jellemzőit, lényeges tulajdonságait az elektronikus felületen az egyes Árunál található leírás tartalmazza, a képek tájékoztató jellegűek.

Egyedi, jelen Általános Szállítási Szerződéstől eltérő feltételekkel megrendelést web áruházon keresztül a Szolgáltató nem fogad. Ilyen esetben vegye fel a kapcsolatot a kereskedéssel telefonon, e-mailen vagy személyesen.

A SZERZŐDÉSKÖTÉS TECHNIKAI LÉPÉSEI:

Megismerhetőek a „VÁSÁRLÁSI ÚTMUTATÓ” menüpont alatt, ahol részletes leírás található a megrendelés technikai folyamatáról. A Vevőnek lehetősége van arra a megrendelés elküldése előtt, hogy a megrendelését ellenőrizze és felmerülő hibákat a megrendelés elküldése előtt kijavítsa.

SZERŐDÉSKÖTÉS FOLYAMATA:

MEGRENDELÉS:

A Vevő a „MEGRENDELÉS” gombra kattintva kötelező érvényű ajánlatot tesz a „Kosarában” található Áru(k) megvásárlására, ezzel elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételt  és  fizetési kötelezettsége keletkezik a megrendelt Árura vonatkozóan, ha a megrendelési  ajánlatát a Szolgáltató visszaigazolja. A megrendeléssel kapcsolatos tájékoztatást a Szolgáltató elektronikus úton küldi el a Vevőnek. Telefonon a Szolgáltató megrendelést nem fogad. Raktáron nem lévő Áru esetén a Megrendelő a webáruházon  keresztül értesítést kérhet az áru raktárba való beérkezéséről, és ezt követően rendelhet  „ MEGRENDELÉS” gombra kattintva.

MEGRENDELÉS BEÉRKEZÉSE A SZOLGÁLTATÓHOZ:

A megrendelés Szolgáltatóhoz való beérkezését a Szolgáltató a Vevő által megadott e-mail címre küldött automatikus elektronikus üzenettel megerősíti, mely nem jelenti a megrendelés elfogadását, visszaigazolását. Ez az automatikus Szolgáltatói értesítés nem eredményezi a Szerződő felek között a szerződés létrejöttét. Ha Vevő a Szolgáltatótól a megrendelése beérkezéséről szóló automatikus elektronikus igazolást a megrendelése elküldését követő 48 órán belül nem kapja meg, a Vevő mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

MEGRENDELÉS VISSZAIGAZOLÁSA:

A Szolgáltató a Megrendelést a megrendelés beérkezését követő három munkanapon belül, a Vevő által megadott e-mail címre küldött üzenetben visszaigazolja. A megrendelés visszaigazolás tartalmazza a vevő számlázási adatait, a rendelés dátumát és számát, az Áru megnevezését, cikkszámát, darabszámát, csomagolási egységét, a nettó, a bruttó vételárat, a fizetés módját, a Szolgáltató számlaszámát és elérhetőségét, az Árunak a Szolgáltató Üzletében történő átvételének a határidejét.

A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE:

a Szerződő felek között a szerződés akkor jön létre, ha a Szolgáltató a megrendelést, a megrendelésben rögzített tartalommal visszaigazolja. A szerződés elektronikus úton kötött ( írásbeli ) szerződésnek minősül. A szerződés nyelve magyar. A szerződést a Szolgáltató iktatja, arhíválja, tartalma utólagosan visszakereshető.

VÉTELÁR:

A webáruházban az Árunál feltüntetett ár mindig a Vevő által fizetendő bruttó vételárat jelenti, mely tartalmazza a jogszabályban meghatározott általános forgalmi adót.  A kapcsolódó csomagolási és egyéb költségek, ha vannak, azok külön tételként szerepelnek a Árunál, és egyéb Árut kísérő bizonylaton. Az árak nem tartalmazzák a megrendelt raklapdíj összegét, melyek külön kiszámlázásra kerülnek.

FIZETÉS MÓDJA:

A Vételár kifizetése történhet a Szolgáltató Budapest Bank Zrt-nél vezetett 10101078-46007200-01004002 számú számlájára átutalással az Áru átvétele előtt, vagy a Áru átvétele előtt az Üzletben, egy összegben készpénzben. Bankszámlára való utalás esetén fel kell tüntetni rendelésszámot. A számlát a Szolgáltató az Áruval együtt adja át a Vevőnek.

SZÁLLÍTÁS:

A megrendelt, Szolgáltató által visszaigazolt Árunak a Szolgáltató Üzletéből való elszállításáról a Vevőnek kell gondoskodnia.  A Szolgáltató nem biztosítja a megrendelt Áru szállítását. Csomagküldés nincsen.

TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ:

Az Árut a megrendelés visszaigazolását követő munkanaptól számított 5 munkanapon belül a Vevő a Szolgáltató Üzletéből elszállítja, feltéve, ha az előre átutalt vételár a Szolgáltató számlájára beérkezett, vagy az Üzletben az áru átvétele előtt készpénzben a vételárat a Vevő hiánytalanul kifizette.

FELRAKÁS GÉPKOCSIRA:

Az Árunak az Üzletben történő a Vevő szállító eszközére való felrakásához a Szolgáltató targoncát és kezelőt biztosít.

A VEVŐ ÁTVÉTELI KÉSEDELME:

Amennyiben a Vevő a megrendelt Szolgáltató által visszaigazolt Áru átvételével késedelembe esik, azaz az Üzletből az Árut a megrendelés visszaigazolásától számított öt munkanapon belül nem szállítja el, a Szolgáltató úgy tekinti, hogy a Vevő a Megrendelésétől elállt, Vevő a megrendelt Árura nem tart igényt, azt a Szolgáltató másnak értékesíti.

FOGYASZTÓVÉDELMI RENDELKEZÉSEK:

Fogyasztó: Szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Megrendelés visszavonásának a joga: A fogyasztót a szerződés létrejötte előtt megilleti a megrendelés visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

Fogyasztót megillető elállás joga: A leadott megrendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó szabályozást a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet és a Polgári Törvénykönyv tartalmazza. A Vevő a szerződéstől 14 napon belül indoklás nélkül elállhat. A Vevő az elállási jogát áru vásárlása esetén az áru kézhezvételétől számított 14 napon belül gyakorolhatja. Amennyiben eddig az időpontig írásbeli megerősítést (visszaigazolást) nem kapott a vásárló, elállási jogát a megerősítés kézhezvételétől számított 14 nap elteltéig gyakorolhatja. Az elállás mintát a jelen szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza.

Írásban történő elállás esetén az elállási nyilatkozatot a Szolgáltató részére a postacímre történő ajánlott küldeményként feladni. Az elállás közölhető továbbá az webaruhaz@szamadokft.hu e-mail címre történő elektronikus levél megküldésével is a fent hivatkozott határidőn belül. Az elállás gyakorolható a 2. számú melléklet szerinti nyilatkozat-minta felhasználásával, illetőleg az elállásra vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján. Az elektronikus úton megküldött elállást a Szolgáltató a megküldést követően haladéktalanul, legkésőbb 2 munkanapon belül visszaigazolja.

Elállás esetén a vásárló az árut köteles saját költségén visszaküldeni vagy visszaszállítani a Szolgáltató Üzletébe (6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér 1/A), a Szolgáltató pedig legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríti a visszaküldött áru(k) vételárát. Elállás esetén a vásárlót kizárólag az áru visszaküldésének költsége terheli. Áru adásvétele esetén a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a vételár visszafizetését, amíg a vevő a árut vissza nem szolgáltatta vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt a Szolgáltató részére visszaküldte. A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési módot alkalmazza, kivéve, ha a vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten hozzájárul. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőség. Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.

A fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát:

-a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

- olyan áru vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, és az elállásra nyitva álló  határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

-olyan nem előre gyártott áru esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan áru esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

- romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző áru tekintetében;

- olyan zárt csomagolású áru tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

-olyan áru tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más árukel;

-lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS, TERMÉKFELELŐSSÉG:

A Szolgáltató szavatossági és jótállási felelősségére a Polgári Törvénykönyv, továbbá a fogyasztói szerződések esetén a szavatossági és jótállási igények intézésére pedig a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben foglaltak az irányadók. Az építési áru megfelelőségét igazolja a szállító által kiállított megfelelőség igazolás, tanúsító szervezet igazolása, vagy a CE jelölés.

A Áruval kapcsolatos mindenfajta kifogást haladéktalanul, legkésőbb 8 napon belül a Áru átvételétől számítva, írásban kell benyújtani  a Szolgáltató Üzletében.  Az írásos reklamációhoz mellékelni kell a vásárlást igazoló számlát. A kifogást indokolni kell, és feltétlenül még a kifogásolt áru felhasználása, vagy feldolgozása előtt el kell juttatni s Szolgáltatóhoz. Időben történő és jogos kifogások esetén Szolgáltató Árut kicseréli vagy árengedményt ad. A kifogásolt árut a vevőnek a kivizsgálásig szakszerűen tárolnia kell, az esetleges további károsodás elkerülése miatt.

A szavatossági idő a teljesítés időpontjától számított egy év, fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén két év alatt évül el. Fogyasztóval kötött szerződés esetére, a szavatosságra és a jótállásra vonatkozó további információk a jelen Általános Szerződési Feltételek 2. számú mellékletében olvashatók.

Fogyasztói panaszügyintézés írásban az webaruhaz@szamadokft.hu e-mail címen, valamint a Szolgáltató székhelyén működő Üzletben, nyitvatartási időben személyesen.

Fogyasztóvédelmi Panasz benyújtható: Hódmezővásárhely Járási hivatal 6800 Hódmezővásárhely, Ady Endre út 14. Tel: +36-62-681-001, fax : Tel: +36-62-681-000

Fogyasztói alternatív vitarendezési eljárás kezdeményezhető: Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkara mellett Működő Békéltető Testületnél . Elérhető: Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12., Telefon: 06-62-554-250/118, Fax: 06-62-426-149,E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu, http://www.bekeltetes-csongrad.hu/. Bírósági jogérvényesítés lehetőségeiről további információk a www.birosagok.hu honlapon tájékozódhat.

A jelen Általános Szerződési Feltételek azon rendelkezéseit, amelyeket a Ptk. vagy más jogszabály így különösen a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet kizárólag a fogyasztónak minősülő személyekkel kötött szerződésekre rendel alkalmazni, fogyasztónak nem minősülő Vevő esetében ezeket a szabállyokat a Szolgáltató nem alkalmazza.

Szerzői jog: A Webáruház Szolgáltató felületén található minden kép, szöveg , logó A Szolgáltató tulajdonát képezi, vagy jogszerű felhasználására jogosult . Ezek bármilyen formában való felhasználása a Szolgáltató kifejezett írásbeli hozzájárulásával lehet. A Webáruházi oldalon megjelenő egyes ábrák, logók, elnevezések védjegyoltalom alatt is állhatnak.

IRÁNYADÓ JOG, ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA:

A jelen általános Szerződési Feltételben nem szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályok az irányadóak. A Szolgáltató jogosult az Általános Szerződési Feltételt a webáruházi felületen történt egyoldalú tájékoztatás mellett, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően, a webáruház Vevő által történő első használatával vállnak hatályossá az ezt követő megrendelésekre vonatkoznak.

MELLÉKLETEK:

A jelen Általános Szerződési Feltételekhez a fogyasztónak minősülő vásárlókat megillető egyes jogokról és kötelezettségekről való tájékoztatás céljából a következő mellékletek kapcsolódnak:

1.számú melléklet: Elállási/felmondási nyilatkozat (link)

2.számú melléklet: A kellékszavatosságról, a áruszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató (link)

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

BEVEZETÉS

Az alábbiakban a SZÁM-ADÓ Kft adatkezelési tevékenységével kapcsolatban ad tájékoztatást. A tájékoztatást közzétételre kerül a Társaság honlapján, vagy az érintett személy részére kérésére meg kell küldeni.

Adatkezelő megnevezése:

E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:

Cégnév: SZÁM-ADÓ Épitőipari, Szervezési és Számitástechnik ai Szolgáltató Kft

Székhely:6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér 1/A.

Cégjegyzékszám: 06-09-000323

Adószám: 10346341-2-06

Képviselő: Tatár Sándor ügyvezető

Telefonszám: 62/535-935

Fax: 62/535-936

E-mail cím: info@szamadokft.hu

Honlap: www.szamadokft.hu

(a továbbiakban: Társaság)

Az adatkezelés célja:

A Társaság üzleti tevékenysége nem személyes adatok gyűjtésén alapul, a személyes adatok kezelése elsősorban abból a célból történik, hogy a Társaság tevékenységi körébe tartozó szolgáltatásokat a jogszabályoknak megfelelően nyújtsa.

A Társasággal kötött szerződések előkészítése, teljesítése:

A kezelt adatok körét a konkrét szerződés sajátossága határozza meg. Jellemezően a Társaság szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása céljából kezeli a vele vevőként, szállítóként szerződött természetes személy nevét, születési nevét, születési idejét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, adószámát, vállalkozói, őstermelői igazolvány számát, személyi igazolvány számát,  lakcímét, székhely, telephely címét, telefonszámát, e-mail címét, honlap-címét, bankszámlaszámát, vevőszámát (ügyfélszámát, rendelésszámát), (vevők, szállítók listája, törzsvásárlási listák),  Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő szerződést előkészítő lépések megtételéhez szükséges. A személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói. A személyes adatok tárolásának időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év, illetve azon határidő, ameddig reálisan lehet számolni azzal, hogy a jogviszonnyal kapcsolatban bármely igénnyel lépnek fel. Kivételt képeznek a számviteli jogszabályok szerinti bizonylatok, melyek őrzési idejét a jogszabály 8 évben határozza meg. Amennyiben jogszabály ettől hosszabb határidőt állapít meg ez az időtartam a megőrzési idő.

Üzletfejlesztési célú adatkezelés:

A Társaság potenciális üzleti partnereinek az adatait kezeli későbbi kapcsolatfelvétel céljából, névjegykártya átadásával, vagy más kifejezett hozzájárulás megadásával. Ha üzleti kapcsolat nem jön létre az adatokat az érintett kifejezett hozzájárulással kezelheti. Ezt követően az érintettnek bármikor joga van kérni az adatok haladéktalan törlését, a jelen tájékozatóban megadott e-mail címen vagy postai úton levélben.

Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése, pályázatok, önéletrajzok:

A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, születési ideje, helye, anyja neve, lakcím, képesítési, önéletrajzi adatok, fénykép, telefonszám, e-mail cím, és a jelentkezőről készített munkáltatói feljegyzés. A személyes adatok kezelésének célja: jelentkezés, pályázat elbírálása, a kiválasztottal munkaszerződés kötése. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. A személyes adatokat: a Társaságnál munkáltatói jogok gyakorlására jogosult vezető, munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalók, munkavállaló irányítói ismerhetik meg.

A személyes adatok tárolásának időtartama a jelentkezés, pályázat elbírálásáig. Ezt követően az érintet személy hozzájárulásával, a hozzájárulásban meghatározott ideig. A ki nem választott jelentkezők személyes adatait haladéktalanul törli.

Munkavállalók adatainak a kezelése:

A munkavállalók külön részletes tájékoztatást kaptak személyes adataik kezeléséről.

Kinek továbbíthatja a Társaság a személyes adatokat:

A társaság részére könyvviteli, könyvvezetési, adózási szolgáltatás nyújtó könyvelőiroda részére, , az adatfeldolgozó a jogszabályok betartásával jár el. 

Bizonyos esetben a Társaságnak jogi szolgáltatást nyújtó Ügyvédi Iroda részére is továbbíthat a Társaság személyes adatokat, például szerződés előkészítése, vitás jogi kérdések esetén. Az ügyvédi iroda , a megbízott ügyvéd a vonatkozó jogszabályoknak, különösen a 2017. évi LXXVIII. törvény.nek megfelelően kezeli az átadott adatokat.

Ha egyéb jogszabályban nem szabályozott esetben harmadik személy részére adattovábbítás szükségessége merül fel, a továbbításra az érintet hozzájárulása alapján történhet, az adattovábbítás jogalapja és címzettjéről való előzetes tájékoztatás mellett.

Adatbiztonság a Társaságnál:

A Társaság valamennyi célú és jogalapú adatkezelése vonatkozásában a személyes adatok biztonsága érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Rendelet és az Info tv., érvényre juttatásához szükségesek.  A társaság az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.

Amennyiben az intézkedések ellenére adatvédelmi incidens következne be a Társaság rendelkezik adatvédelmi szabályzattal, mely az adatkezeléssel kapcsolatos részletes szabályokat tartalmazza, meghatározza az ilyen incidensek kivizsgálásának a rendjét. , dokumentálását, és a szükséges értesítéseket.

Ha kérdése, panasza van a személyes adatai kezelésével kapcsolatban:

Forduljon személyesen vagy postai úton a Társasághoz:

SZÁM-ADÓ Épitőipari, Szervezési és Számitástechnikai Szolgáltató Kft

6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér 1/A

Elektronikusan: info@szamadokft.hu e-mail címen

Személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogai megsértése esetén a természetes személynek joga van a hatósághoz fordulni.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím:1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefonszám: +36 (1) 391-1400

Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Fogalommeghatározások

1.„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2.„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

3.„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

4..„nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

5.„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

6.„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

7.„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

8.„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

9..„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

10.„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Az érintett személyek jogai:

előzetes tájékozódáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon

érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. 

helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

törléshez való jog

1.Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeltben meghatározott indokok valamelyike fennáll.

adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést ha a rendeltben meghatározott feltételek teljesülnek.

.

személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

adathordozhatósághoz való jog :

A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

A tiltakozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapuló kezelése ellen.

Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódna.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást:

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről:

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog):

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az adatvédelmi rendeletet.  

adatkezelés a webáruházában

A Szolgáltató által működtetett webáruházban történő vásárlás szerződésnek minősül, figyelemmel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről  szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-ára, és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló  45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre is. Webáruházban történő vásárlás esetén az adatkezelés jogcíme a szerződés.

A Szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti a webáruházban regisztráló, vásárló  azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet a 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§(1) bekezdés jogcímén, továbbá hozzájárulás jogcímén a telefonszámát, e-mail címét, bankszámlaszámát, online azonosítóját.

A Szolgáltató számlázás céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat, a 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§(2) bekezdés jogcímén.

A személyes adatokat a Szolgáltató értékesítési tevékenységgel és számlázással kapcsolatos, valamint informatikai feladatokat végző munkavállalói, adatfeldolgozóként, a Társaság adózási, könyvviteli feladatait ellátó vállalkozás munkavállalói, és a tárhely szolgáltató Shop renter Kft munkavállalói a tárhelyszolgáltatás teljesítése céljából kezeli.

A személyes adatok kezelésének időtartama: a regisztráció / szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig), vásárlás esetén a vásárlás évét követő 5 évig.